சீனப்பள்ளிகளில் 11,500 இந்திய மாணவர்கள் தமிழ்ப்பள்ளிகளில் 6 விழுக்காடு சரிவு

சீனப்பள்ளிகளில் 2006ஆம் ஆண்டு 6 ஆயிரம் இந்திய மாணவர்கள்....

விரிவான செய்திக்கு....

(மலேசிய நண்பன் - 19.1.2013 - ப.1)